Pravidla soutěže o ceny od společnosti Head

Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže „Soutěž o ceny od společnosti Head” (dále jen „soutěž“). Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na stránce: www.pestryjidelnicek.cz/obchodni-podminky/pravidla-souteze-o-ceny-od-spolecnosti-head/

1.    Vyhlašovatel a organizátor soutěže

1.1. Vyhlašovatelem i organizátorem soutěže je společnost Frank Mikes s.r.o., IČO: 03786986, se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 237807 (dále jen „Frank Mikes“).

2.    Místo a doba trvání soutěže

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky. Do soutěže je možné se zapojit prostřednictvím soutěžního formuláře umístěného na adrese www.pestryjidelnicek/soutez-head (dále jen „soutěžní formulář“).

2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 18.6. 2018 18:00:00 hodin do 19.7. 2018 do 23:59:59 hodin (dále jen „doba trvání soutěže“). 

3.    Podmínky účasti v soutěži

3.1. Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru k Frank Mikes či dalším osobám podílejícím se na zajištění průběhu soutěže, jakož i osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je souhlas s těmito pravidly soutěže, odeslání kontaktního e-mailu v souladu s čl. 4.1. těchto pravidel a souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.    Soutěžní mechanika a výhry

4.1. Soutěžící se může do soutěže zapojit prostřednictvím soutěžního formuláře, a to zadáním e-mailu. E-mail musí být skutečný a funkční, protože na něj bude soutěžící kontaktován v případě výhry.

4.2. Losování výherců proběhne 23. 7. 2018. Za 1. místo dostane výherce tenisovou raketu INSTINC S v hodnotě 4 590 Kč. Za 2. místo dostane výherce tenisovou tašku Elite 9R SUPERCOMBI v hodnotě 1 390 Kč. Za 3. až 12. místo dostane deset výherců tenisové míčky HEAD ATP - 4 BALL v hodnotě 250 Kč.

4.3. Všichni soutěžící, kteří se stanou výherci, budou o této skutečnosti vyrozuměni po losování prostřednictvím e-mailu zadaného při vyplnění soutěžního formuláře. V případě, že výherce na e-mail nezareaguje nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání e-mailu ze strany Frank Mikes, propadá výhra Frank Mikes a nebude udělena. Frank Mikes není odpovědné za případné nedoručení e-mailu. Výhra nebude udělena a propadá Frank Mikes též v případě neposkytnutí jiné nezbytné součinnosti v souvislosti s předáním výhry bez zbytečného odkladu tj. např. v případě nepřevzetí výhry.

4.4. O způsobu předání výhry v konkrétním případě rozhoduje Frank Mikes, s tím, že buď budou předány v sídle společnosti Frank Mikes s.r.o. nebo budou zaslány výhercům prostřednictvím společnosti Česká Pošta s.p.

4.5. Podmínkou získání výhry soutěžícím je dodržení těchto pravidel. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhru též nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu.

4.6. Frank Mikes si vyhrazuje právo veškeré výhry nahradit výhrami obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Frank Mikes nebude možné slíbené výhry zajistit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. 

5.    Osobní údaje a osobnostní práva

5.1. Soutěžící bere na vědomí, že Frank Mikes je v případě akceptace těchto pravidel resp. účasti v soutěži oprávněno jako správce zpracovávat osobní údaje soutěžícího (emailová adresa), a to za účelem realizace soutěže, zejména za účelem prověření účasti soutěžícího v soutěži a dodržování těchto pravidel, vyhodnocení soutěže a vyhlášení výherců, jakož i předání výher. Dále soutěžící bere na vědomí, že Frank Mikes je v případě výhry oprávněno jako správce pro výše uvedený účel zpracovávat též další osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu korespondenční adresy a telefonního čísla.

5.2. Poskytnutí údajů soutěžícím je smluvním nikoliv zákonným požadavkem a je tak dobrovolné. Neposkytnutí údajů může mít za následek nemožnost účasti v soutěži.

5.3. Veškeré osobní údaje soutěžícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 1 roku po ukončení soutěže.

5.4. Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány pro Frank Mikes i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy, a že údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci Frank Mikes nebo příslušných zpracovatelů. Soutěžící dále bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti předáním výhry v soutěži zpřístupněny společnosti Česká pošta s.p.

5.5. Soutěžící též bere na vědomí, že má právo požadovat od správce vysvětlení ohledně zpracování výše uvedených osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu či doplnění, blokaci resp. omezení jejich zpracování (od 25. 5. 2018) nebo jejich likvidaci resp. výmaz (od 25. 5. 2018), jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu (ÚOOÚ).

5.6. Soutěžící uděluje odesláním soutěžního formuláře Frank Mikes souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na poskytnutou e-mailovou adresu. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat způsobem uvedeném v příslušných obchodních sděleních.

5.7. Nakládání s osobními údaji ve vztahu k registraci do služby a jejímu užívání se řídí podmínkami ochrany soukromí, které jsou dostupné na adrese https://www.pestryjidelnicek.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

6.    Závěrečná ustanovení

6.1. Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy Frank Mikes a nejednat v souvislosti s touto soutěží v rozporu s dobrými mravy. 

6.2. Frank Mikes si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže, vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci či propadnutí výher, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření na nedodržení pravidel soutěže, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze strany soutěžících ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže, kterým je např. snaha zapojit se do soutěže s cizími či nepravdivými údaji. Rozhodnutí podle tohoto článku je Frank Mikes oprávněn činit kdykoliv v době trvání soutěže i po jejím skončení.

6.3. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou na Tipli obrátit s dotazem na emailové adrese: mail@pestryjidelnicek.cz


Datum: 15.6. 2018


Získejte zdravý jídelníček na míru ZDARMA

  • Sestavený od nutriční poradkyně
  • Komplexní jídelníček pro vaší osobu
  • Recepty na 7 dní ZDARMA

Chci jídelníček ZDARMA

Chci jídelníček ZDARMA

2 207 597 doručených jídelníčků, za dvě minuty získáte váš!

Tip: Víte, že nejčastěji chtějí lidé zhubnout 10 kg?