Podmínky užití

Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.pestryjidelnicek.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Adsalva s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1,
IČ: 03786986,
DIČ: CZ 03786986,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237807
Adresa pro doručování: PestrýJídelníček.cz, Adsalva s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1

Kontaktní e-mail: mail@pestryjidelnicek.cz. Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní s námi uzavíráte smlouvu o poskytnutí služby, prodeji zboží nebo se na něm registrujete či jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Přihlášení k odběru newsletteru na webovém rozhraní

Pro užívání služeb Pestrého Jídelníčku, tj. poskytnutí jídelníčku na 3 týdny, nebo poskytnutí e-booku zdarma, se musí uživatel přihlásit k odběru newsletteru. Přihlásit k odběru newsletteru se můžete prostřednictvím formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména kontaktní e-mail a při odběru jídelníčku, o jakou kategorii – chci zhubnout/ udržet váhu/ nabrat váhu – máte zájem.

Informace uváděné při přihlášení k odběru newsletteru musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Vaše přihlášení k odběru newsletteru zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

Účet je založen na dobu neurčitou. Pokud nás kdykoliv požádáte o zrušení účtu, neprodleně Vám vyhovíme. Účet můžete kdykoliv zrušit odhlášením odběru v našem newsletteru.

2. Ochrana osobních údajů

3. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu našeho či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Při přihlášení k odběru newsletteru nám udělujete bezplatnou nevýhradní licenci k užití textových či obrazových materiálů, které v rámci správy svého uživatelského účtu vložíte na webové rozhraní, a to v rozsahu neomezeném co do způsobu užití, místa a času. Tuto licenci nejsme povinni využít.

3.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

4. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

4.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

4.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 30. 6. 2020

© COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.