Obchodní podmínky

Služba funguje zdarma. Na webu Pestrého Jídelníčku se přihlásíte k odběru newsletteru vyplněním Vašeho emailu. Na základě vybrané kategorie chci zhubnout/ udržet váhu/ nabrat váhu e-mailem pošleme jídelníček na 3 týdny. Nebudou Vám účtovány žádné poplatky. Přihlášením k odběru newsletteru na web se nezavazujete k žádným platbám.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.pestryjidelnicek.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností

Adsalva s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1
IČ: 03786986,
DIČ: CZ03786986,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237807
Adresa pro doručování: PestrýJídelníček.cz, Adsalva s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1

Kontaktní e-mail: info@pestryjidelnicek.cz, telefon: 608 480 286
jako poskytovatelem služby a Vámi jako uživatelem služby

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Smlouvou o poskytování služby (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám službu specifikovanou níže a na webovém rozhraní.

1.2. Jaké služby poskytujeme?

Naší službou je sestavení Vašeho osobního jídelníčku, a to na 3 týdny.

Služba sestavení jídelníčku je založená na předvoleném algoritmu na základě vaší volby. Adsalva nenese žádnou odpovědnost za správné účinky, pokud se jím budete řídit, což uživatel využítím služby akceptuje.  Berete na vědomí, že použití námi sestaveného jídelníčku závisí na Vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotnímu stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti, když tyto mohou být ovlivněny i dalšími faktory. Optimální skladba stravy by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na váš zdravotní stav. 

Sestavení tohoto jídelníčku není zpoplatněno. Pro využívání našich služeb se stačí přihlásit k odběru našeho newsletteru. Přihlášení k odběru newsletteru se řídí Podmínkami užití webového rozhraní.

1.3. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

  • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služby;
  • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují přihlášení k odběru newsletteru, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy
  • A v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
  • Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením ve webovém rozhraní při přihlášení k odběru newsletteru a při vyplnění webového formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

2.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

2.3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

2.4. Práva duševního vlastnictví

  • Prostřednictvím webového rozhraní může uživatel zveřejňovat obsah chráněný právy duševního vlastnictví (zejména fotografie, komentáře, hodnocení a recenze).
  • Zveřejněním obsahu prostřednictvím webového rozhraní udílí uživatel provozovateli aplikace bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci k jakémukoliv zveřejněnému obsahu.
  • Uživatel je plně odpovědný za to, že je držitelem veškerých práv ke vloženému obsahu. Pokud obsah zachycuje podobu uživatele a/nebo třetích osob, uživatel výslovně souhlasí s rozšiřováním své podoby v rámci výše uvedené licence, a potvrzuje, že souhlas s rozšiřováním podoby získal od všech vyobrazených osob. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je kdykoliv odvolatelný.​

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30. 6. 2020

© COPYRIGHT 2021 pestrý jídelníček. ALL RIGHTS RESERVED.